Fanclub de Lena Katina - Sponsor

domingo, 21 de junio de 2009

VIDEOS 200-2003

News Áëîê [MTV]

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/nb.wmv

Îáðàùåíèå Òàòó ê çðèòåëÿì MTV

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/obraschenie.avi

Âûñòóïëåíèå â êëóáå "5 ýëåìåíò" [CTC]

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/5element.avi

Òàòó îòâå÷àþò íà âîïðîñû àìåðèêàíñêèõ ôàíàòîâ

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/answers.rar

Èòàëèÿ (çà ñöåíîé + ÷/á îòðûâîê êîíöåðòà)

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/italy.rar

Fnac

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/fnac.rar

Ñâîáîäà ñëîâà [OPT]

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/svob_slova/svob_slova1.avi
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/svob_slova/svob_slova2.avi
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/svob_slova/svob_slova3.avi

MTV Êèòàé(China)

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/mtv_china.mpg

Ìàí÷åñòåð

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/manchester.ram

Ïîçäðàâëåíèå îò Òàòó ñ Äíåì Ñâ. Âàëåíòèíà(Happy Valentine's Day)

Eng:
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/740/st_valentine_eng.avi
Rus:
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/740/st_valentine_rus.avi

Íà ÒÂ â Òóðöèè

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/turkey/tv.wmv


Þëÿ â Òóðöèè [êà÷åñòâî ïëîõîå]

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/yulia_turkey.asf

Íîâîñòè Ãåðìàíèÿ [Aktueller Bericht 28.05.03]

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/news_germany.rm

Äåíü Òàòó íà MTV

http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday1.wmv
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday2.wmv
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday3.wmv
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday4.wmv
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday5.wmv
http://hare-tatu.narod.ru/download/video/tatusday/tatusday6.wmv

MAS:
http://hare-tatu.narod.ru/video.htm